Praktische informatie


Een nieuwe opleiding betekent een nieuw avontuur. Daar heb je vanzelfsprekend veel vragen over. We hebben de meest gestelde vragen op een rij gezet. Als je meer vragen hebt, kun je terecht bij het opleidingsbureau van GGZ-VS of bij een van de VS-opleiders.

Veelgestelde vragen

Je kunt bij één van de aangesloten praktijkinstellingen solliciteren naar een opleidingsplaats. Wanneer de instelling je een plaats wil toekennen, volgt een selectiegesprek door de praktijkinstelling: een sollicitatiecommissie toetst of je voldoet aan de minimale toelatingseisen en of je geschikt bent om de opleiding te volgen. Wanneer de sollicitatiecommissie je geschikt acht, word je voordragen bij GGZ-VS en zal GGZ-VS een dossieronderzoek doen.  Als de sollicitatieprocedure is afgerond kun je met de opleiding starten. De opleiding start jaarlijks in januari. De sollicitatieprocedure duurt maximaal drie maanden. We raden aan om voor oktober te solliciteren naar een opleidingsplaats voor het komende jaar.

 

 

Om bij ons te kunnen studeren, moet je beschikken over een hbo-diploma verpleegkunde en minimaal twee jaar ervaring als verpleegkundige in de ggz. Je bent geregistreerd in het verpleegkundig beroepsregister (BIG artikel 3) en kunt met een portfolio aantonen dat je bovengemiddeld presteert. Je bent de afgelopen 2 jaar niet eerder in opleiding geweest bij GGZ-VS. Tot slot, is er een praktijkinstelling waar we mee samenwerken die je voordraagt als kandidaat voor de opleiding.

De studie duurt drie jaar bij een dienstverband van 36 uur per week. Het minimale dienstverband bedraagt 32 uur. Je volgt een dag in de week cursorisch onderwijs in ons opleidingscentrum in Utrecht. De overige dagen werk je op een werkervaringsplek bij een van de bij ons aangesloten ggz-instellingen. We gaan uit van 15-20 uur zelfstudie per week. De totale studielast van de opleiding bedraagt 180 EC. Bij een dienstverband van 32 wordt de opleidingsduur verlengt met het equivalent van 36 uur.

De praktijkinstelling betaalt de opleidingskosten. Zij ontvangen hiervoor een beschikbaarheidsbijdrage voor medische vervolgopleidingen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Een verpleegkundig specialist ggz in opleiding ontvangt een salaris conform de cao ggz.

Het Capaciteitsorgaan onderzoekt de te verwachten zorgbehoefte in Nederland en de daarmee samenhangende behoefte aan beroepsbeoefenaren. Op basis van deze ramingen stelt de minister van VWS jaarlijks het landelijke aantal opleidingsplaatsen vast. Vanaf 2023 worden er 134 nieuwe opleidingsplaatsen beschikbaar gesteld. De erkende praktijkinstellingen waarmee we samenwerken kunnen jaarlijks hun opleidingsbehoefte kenbaar maken. De verdeling van het landelijke quotum aan aantal opleidingsplaatsen over de praktijkinstellingen verloopt via vaste protocollen door het onafhankelijke orgaan TOP Opleidingsplaatsen. GGZ-VS heeft geen invloed op deze verdeling. De praktijkinstelling van je keuze kan je informeren over hun opleidingscapaciteit van het betreffende kalenderjaar.

GGZ-VS is de enige opleiding tot verpleegkundig specialist ggz die drie jaar duurt. De vorming tot volwaardig zelfstandig bevoegd behandelaar waarin je verantwoordelijk, aansprakelijk en beslissingsbevoegd bent, vraagt om rijping en een nieuwe mindset. Daarnaast worden alle aandachtsgebieden en behandelcontexten in de ggz behandeld en uitgediept, zowel in theorie als in de praktijk. Studenten doen op drie verschillende werkplekken ervaring op en hebben alle mogelijkheid om zich persoonlijk te ontwikkelen, onder andere door supervisie en leertherapie.

Studenten komen maximaal 40 dagen per studiejaar voor het cursorisch deel van de opleiding naar het opleidingscentrum in Utrecht. De opleidingsdagen worden evenwichtig gespreid over het kalenderjaar. Er wordt rekening gehouden met de schoolvakanties (Midden-Nederland). Een opleidingsdag begint om 9.30 uur en duurt tot 16.30 uur. De opleidingsdagen vinden het eerste jaar plaats op maandag of dinsdag, het tweede en derde jaar op woensdag, donderdag en vrijdag.

Nee, je kunt niet zelf een praktijkinstelling of een begeleider kiezen. We werken uitsluitend samen met ggz-instellingen die zich hebben aangesloten bij de opleiding. Deze organisaties zijn bekend met de routine van het opleiden van verpleegkundig specialisten ggz en hebben bekwame opleiders in dienst die in staat zijn om je te begeleiden en te examineren. We staan wel open voor nieuwe samenwerkingen met ggz-instellingen en het is ook mogelijk dat instellingen onderling samenwerkingsverbanden aangaan.

Nee, je kan de opleiding uitsluitend volgen met een leer- arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding bij een van de ggz-instellingen die door GGZ-VS zijn erkend als praktijkinstelling voor onze opleiding. Deze organisaties zijn adequaat toegerust om verpleegkundig specialisten ggz een rijke opleidingservaring te kunnen bieden. Zij hebben ook bekwame en daartoe geschoolde opleiders in dienst, die in staat zijn om je in de praktijk te begeleiden en te examineren.

 

Om te kunnen leren, moet je uit je comfortzone stappen. Daarom is het niet mogelijk om vanuit je huidige baan de opleiding te gaan volgen – zelfs niet als je bij een van de aangesloten ggz-instellingen werkt. In een bekende wereld ben je geneigd in een bekende rol te stappen, met het behoud van je positie en relaties, en het doel van de opleiding is nu juist dat je een nieuwe rol gaat ontwikkelen; die van zelfstandig bevoegd behandelaar. Natuurlijk kun je na afloop van de opleiding terugkeren naar de afdeling waar je het zo naar je zin had. Ze moeten je even  loslaten, maar daar krijgen ze wel een expert voor terug.

Als je kunt aantonen dat je een competentie beheerst, kun je bij de examencommissie een aanvraag doen voor vrijstelling op basis van eerder verworven competenties. De examencommissie besluit of je vrijstelling krijgt.

 

GGZ-VS is een door de minister van Onderwijs en Wetenschappen aangewezen als opleidingsinstelling voor hoger beroepsonderwijs. Net als alle andere hogescholen in Nederland zijn wij een University of Applied Science die aan het einde van de opleiding de internationaal erkende academische graad Master of Science (MSc) mag toekennen. Naast je mastertitel mag je na het afronden van de opleiding de wettelijk beschermde titel van verpleegkundig specialist ggz voeren, na inschrijving in het daartoe krachtens artikel 14 van de Wet BIG ingestelde beroepenregister van het Register voor Verpleegkundige Specialisten (RSV).

Er zijn in Nederland tien opleidingscentra die de opleiding tot verpleegkundig specialist ggz aanbieden. De opleidingen verschillen van elkaar qua duur (GGZ-VS is de enige opleiding die drie jaar duurt), inhoud en visie op het vak. Wel krijg je overal dezelfde onderwijsgraad en beroepstitel.

Alle studenten krijgen vanaf het tweede jaar leertherapie, ook als zij zelf in therapie zijn geweest. Het verschil tussen leertherapie en curatieve therapie is dat er bij een leertherapie geen sprake is van een onderliggend probleem of lijden. We vinden het belangrijk dat studenten zichzelf goed leren kennen. Het idee is dat studenten inzicht ontwikkelen in het verschil tussen ‘objectieve waarnemingen’ en de wijze waarop mensen, en dus ook zij als hulpverlener, deze waarnemingen inkleuren aan de hand van eigen ervaringen. Wanneer studenten de eigen ‘inkleuring’ met succes herkennen, beperken of relativeren zullen zij beter als verpleegkundig behandelaar kunnen werken.