Over de organisatie

GGZ-VS is een unieke opleiding wat betreft organisatie en financieringsvorm. De opleiding is ontwikkeld met, door en voor ggz-instellingen in het hele land. Inmiddels participeren nagenoeg alle toonaangevende ggz-instellingen in de opleiding. Net als de studenten hebben zij een grote mate van invloed op het programma.

De opleiding Geestelijke Gezondheidszorg Verpleegkundig Specialist is niet uit de lucht komen vallen. Het is ook niet bedacht aan een tekentafel. Het was de tijdsgeest, de samenloop van omstandigheden en de wil van velen. Samen met oneindig veel pioniers, talloze werkgevers, visionairs en voortrekkers hebben we van binnenuit de opleiding én het beroep vormgegeven. We hebben een opleiding gebouwd die past bij de wensen en de behoeften van de praktijk – van dat moment en van morgen.

 

 

Waar alles samenkomt

De opleidingsvergadering is het inhoudelijke zenuwcentrum van de opleiding. Hier komen de hoofdopleiders, de VS-opleiders, plaatsvervangend VS-opleiders, de beleidsmedewerker en de bestuurder eens per maand bijeen. In de vergadering is ruimte voor het maken van beleid, het monitoren van het kwaliteitsbeleid, deskundigheidsbevordering, kalibratie van beoordelingskaders en uitvoering daarvan, afstemming en meningsvorming, rekening houdend met de huidige onderwijsomgeving, praktijk, het beroepenveld en de politiek. Het praktijkdeel van het onderwijsprogramma wordt mede in de opleidingsvergadering ontwikkeld, gecoördineerd en verbeterd. Evenzo wordt hier getoetst of het theoretische onderwijsprogramma het praktijkleren in voldoende mate ondersteunt. De opleidingsonderdelen worden hier geactualiseerd zodat wenselijke ontwikkelingen in de dagelijkse praktijk van de specialistische verpleegkunde kunnen worden ondersteund.

 

Onderwijsprogramma

Het onderwijsprogramma van de opleiding GGZ-VS wordt ontwikkeld binnen het Consilium Magistrorum – vrij vertaald: de raad van leermeesters – waarin de hoofdopleiders en de bestuurder zitting hebben. Ook de innovatie, actualisatie en verbetering van de kwaliteit van het opleidingsprogramma vanuit het Consilium ontwikkeld.. Het Consilium laaft zich aan de kennis die wordt aangedragen door de opleidingsvergadering, als ook de verschillende opleidingsorganen, zoals de curriculumcommissie, hoofddocentenoverleg, studentenoverleg, examencommissie en zakelijke adviesraad. In interactie met al deze organen kan het Consilium haar werk doen en de opleiding in gezamenlijkheid gestalte geven en waarbij continu voeling wordt gehouden met de wensen en de behoefte van de praktijk. In de opleidingsorganisatie is ingebakken dat er voortdurend wordt getoetst welke aanpassing gewenst is om de inhoud relevant en actueel te houden.

 

Diana Polhuis, hoofdopleider GGZ-VS:

‘We zijn groot in wat we bieden, maar klein wat betreft onze betrokkenheid bij de praktijk. Daardoor kunnen we snel schakelen als de actualiteit dat van ons vraagt’

 

Actueel en relevant

De VS-opleiders en de hoofdopleiders zijn naast hun functie voor GGZ-VS werkzaam als verpleegkundig specialist ggz en hebben ruime ervaring in dit domein. De (hoofd) docenten zijn allen als expert werkzaam in het vakgebied waarin zij lesgeven. Actuele werk- en onderzoekservaring in het vakgebied is een voorwaarde om les te kunnen geven. Daardoor worden de lessen gevoed door de actuele en relevante stand van zaken en nieuwe inzichten in het betreffende vakgebied.

Financiering en opleidingscapaciteit

Net als psychiaters en klinisch psychologen worden onze studenten opgeleid door leermeesters in de praktijk. De praktijkinstellingen ontvangen per opleidingsplaats een beschikbaarheidsbijdrage van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. GGZ-VS ontvangt een deel van de beschikbaarheidsbijdrage voor de organisatie van de opleiding en het cursorische onderwijs, studenten krijgen een arbeidsleerovereenkomst bij de praktijkinstelling voor de duur van de opleiding en een loon conform de cao ggz.

 

De Nederlandse Zorgautoriteit stelt jaarlijks de hoogte van de vergoedingsbedragen voor de ggz-opleidingen vast op basis van een eigen kostenonderzoek. Vanaf 1 januari 2020 ontvangt een praktijkinstelling een vergoeding van 83.300 euro per student per jaar voor het opleiden van een verpleegkundig specialist ggz.

 

Het ministerie van VWS stelt jaarlijks het aantal opleidingsplaatsen vast waarvoor een beschikbaarheidsbijdrage mogelijk is. Het ministerie gaat hierbij uit van adviezen van het Capaciteitsorgaan (https://capaciteitsorgaan.nl/) dat onderzoek doet naar de toekomstige benodigde capaciteit aan zorgprofessionals. De verdeling van de gefinancierde plaatsen verloopt via vaste protocollen van de onafhankelijke stichting TOP Opleidingsplaatsen. GGZ-VS heeft geen invloed op deze verdeling. Het verdeeladvies van opleidingsplaatsen over de praktijkinstellingen wordt door de minister van VWS vastgesteld. Hierna kunnen de praktijkinstellingen en GGZ-VS de werving van kandidaten opstarten.

Statuten

De belangrijkste regels van GGZ-VS zijn vastgelegd in de statuten.

Download

Meer informatie