Accreditatie

GGZ-VS is een wettelijk erkende opleiding en behoort volgens het accreditatieorgaan NVAO tot de tien procent best presenterende hbo-en wo-opleidingen.

GGZ-VS is door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkend als graadverlenende rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid. GGZ-VS is als hogeschool opgenomen in de basisadministratie van het DUO met het BRIN-nummer 30EA.

 

Periodiek wordt de opleiding GGZ-VS beoordeeld door de Nederlands- Vlaamse accreditatieorgaan (NVAO) en de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV). Eind 2014 oordeelde NVAO dat de kwaliteit van de opleiding GGZ-VS goed is. De opleiding steekt volgens de NVAO ‘systematisch uit boven de gangbare basiskwaliteit’. Heel eervol is GGZ-VS toegevoegd aan het op de NVAO  gepubliceerde overzicht ‘beoordeling goed – excellent Nederland’. GGZ-VS behoort hiermee tot de tien procent best presterende hbo- en wo opleidingen in Nederland.

 

Bijzondere waardering is er voor de sterke binding met de beroepspraktijk en de praktijkervaring van het docentencorps (oordeel goed tot excellent). Dit resulteert, aldus het visitatierapport, in een actueel opleidingsprogramma met diepgang. ‘Het programma sluit aan bij de vraag uit praktijkinstellingen om stevige breed opgeleide verpleegkundig specialisten die goed invulling geven aan hun beroepsrol. Verpleegkundig specialisten ggz in opleiding maken een duidelijke groei door en met de driejarige duur hebben zij de ruimte om hun beroepsrol goed te ontwikkelen. Het panel ziet het driejarige karakter en het opleiden in drie verschillende praktijksettings als voornaamste oorzaken voor de duidelijke groei die zij doormaken.’ Alsof dat nog niet genoeg is, boort het panel de Cupido-pijl dwars door ons onderwijshart door op te merken: ‘Alumni en VSio zijn trots op de opleiding en het beroep.’ En aan het einde van het rapport: ‘Alumni stralen professionaliteit uit.’

 

In het voorjaar 2021 wordt de opleiding opnieuw voor de NVAO en RSV gevisiteerd.

Visitatierapport NVAO

‘Een actueel programma met diepgang’

Download

 

 

 

Croho bevestiging

Download