Bezwaar en beroep

Als je het niet eens bent met de inhoud van opleiding of een besluit over je studievoortgang of beoordeling kun je daartegen bezwaar maken.

Een bezwaar dient in eerste instantie te worden ingediend bij de verantwoordelijke examinator. Indien dit niet tot overeenstemming leidt, kun je je wenden tot de hoofdopleider of de Examencommissie. Wanneer de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost in de bezwaarprocedure kun je bij de Commissie Beroep in beroep gaan tegen de schriftelijke eindbeslissing van de hoofdopleider of het besluit van de Examencommissie. Vervolgens bepaalt de Commissie van Beroep of het beroep gegrond of ongegrond is. Tegen de beslissing staat geen hoger beroep open.

 

In het beroepschrift vermeld je in elk geval:

·         Je naam, voornamen, geboortedatum en je adres en telefoonnummer;

·         Een duidelijke omschrijving van de beslissing waartegen je beroep is gericht, alsmede een kopie van de beslissing;

·         Argumenten waarom de beslissing volgens jou onjuist is.

Het beroepschrift moet je ondertekenen en per aangetekende post met eventuele bijlagen in tweevoud indienen.

 

Je stuurt het beroepschrift naar:

Commissie van Beroep

p/a opleidingsbureau GGZ-VS

Catharijnesingel 56-1

3511 GE Utrecht

 

 

 

 

Samenstelling commissie

De Commissie van Beroep van GGZ-VS bestaat uit vier leden, waaronder een onafhankelijke voorzitter. De werkwijze van de commissie is vastgelegd in het reglement. De Commissie van Beroep van GGZ-VS bestaat uit:

 

·         Mw. mr. J.M. Huysman-Hartkamp, voormalig Vakcoördinator o.a. Gezondheidsrecht/Docent-Onderzoeker Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht (voorzitter)

·         Mw. drs. C.C. de Braal, MA HRM, zelfstandig adviseur, voormalig directeur HRM in de GGZ

·         Dr. L.A. Voogt, plv. directeur GGD Zaanstreek-Waterland, voormalig hoofdopleider

·         Mw. R. Janssen, MSc, hoofdopleider MANP, Fontys Hogeschool (plaatsvervangend lid)

·         Mw. R.C. Krop, functie (secretaris)

Commissie van beroep

Reglement voor het indienen van een bezwaar of beroep.

Download