Bezwaar en beroep

Als je het niet eens bent met de inhoud van opleiding of een besluit over je studievoortgang of beoordeling kun je daartegen bezwaar maken.

Een bezwaar dient in eerste instantie te worden ingediend bij de verantwoordelijke examinator. Indien dit niet tot overeenstemming leidt, kun je je wenden tot de hoofdopleider of de Examencommissie. Wanneer de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost in de bezwaarprocedure kun je bij de Commissie Beroep in beroep gaan tegen de schriftelijke eindbeslissing van de hoofdopleider of het besluit van de Examencommissie. Vervolgens bepaalt de Commissie van Beroep of het beroep gegrond of ongegrond is. Tegen de beslissing staat geen hoger beroep open.

 

In het beroepsschrift vermeld je in elk geval:

  • Je naam, voornamen en adres;
  • Een duidelijke omschrijving van de eindbeslissing waartegen je beroep is gericht;
  • Argumenten waarom de beslissing volgens jou onjuist is.

 

Het beroepsschrift moet je ondertekenen en met eventuele bijlagen in tweevoud schriftelijk indienen.

 

Je stuurt het beroepsschrift naar:

Commissie van Beroep

p/a secretariaat GGZ-VS

Catharijnesingel 56-1

3511 GE Utrecht

Samenstelling commissie

De Commissie van Beroep van GGZ-VS bestaat uit vier leden, waaronder een onafhankelijke voorzitter en een secretaris. De werkwijze van de commissie is vastgelegd in het reglement. De Commissie van Beroep van GGZ-VS bestaat uit:

 

  • Mw. mr. J.M. Huysman-Hartkamp, jurist bij de Universiteit Utrecht (voorzitter)
  • Mw. drs. C.C. de Braal, MA HRM, directeur innovatie, kwaliteit, P&O en communicatie bij GGZ Breburg
  • Drs. L.A. Voogt, voormalig hoofdopleider
  • Mw. R. Janssen, MSc, hoofdopleider MANP, Fontys Hogeschool (plaatsvervangend lid)
  • Mw. R.C. Krop, functie (secretaris)

Commissie van beroep

Reglement voor het indienen van een bezwaar of beroep.

Download

 

Over het hoofd gezien!

NIeuwe expo Museum van de Geest online!