Examencommissie

De regels over studievoortgang, toetsen, examens en beoordeling van opleidingsonderdelen zijn vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling.

GGZ-VS is een postinitiële masteropleiding in het hoger onderwijs en moet om die reden voldoen aan de eisen die worden gesteld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Een van die eisen is dat de opleiding een Onderwijs- en Examenregeling (OER) moet hebben, en een examencommissie.

In de Onderwijs- en Examenregeling staan alle rechten en plichten beschreven die van toepassing zijn op de opleiding, zowel voor het cursorische onderwijs als voor het praktijkleerdeel. In de regeling staat bijvoorbeeld aan welke eisen studenten moeten voldoen om de opleiding met succes af te sluiten, informatie over wie wat beoordeelt en of er herkansingen en vrijstellingen zijn voor opleidingsonderdelen.

 

De regeling beschrijft ook de samenstelling, taken en bevoegdheden van de examencommissie. De commissie bestaat uit vijf leden. Zij worden voor vier jaar benoemd en zijn herbenoembaar. De commissie is verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van de tentamens, examens en het verlenen van vrijstelling. De hoofdopleiders, die inhoudelijk verantwoordelijk zijn voor het onderwijs van de gehele opleiding, zijn net als de praktijkopleiders, door de commissie aangewezen als examinator. Zij hebben de bevoegdheid de uitslagen van de tentamens en examens vast te stellen.

Onderwijs-en examenregeling

Meer informatie over het onderwijs- en examenprogramma 

DOWNLOAD

Leden examencommissie GGZ-VS: 

  • Mw. drs. Inke Schaap, VS GGZ (voorzitter)
  • Mw. dr. Jolanda Stobbe, VS GGZ, hoofdopleider GGZ-VS
  • Dhr. Willem Struijs, VS GGZ, opleider GGZ inGeest, Amsterdam
  • Mw. Jeanet van Essen, VS GGZ, opleider Tactus Verslavingszorg, Deventer
  • Mw. drs. Tessa Molenaar, beleidsmedewerker GGZ-VS (secretaris)

 

De examencommissie komt 10 keer per jaar. In 2024 vergadert de examencommissie op de volgende donderdagen (data onder voorbehoud): 25 januari, 29 februari, 28 maart, 25 april, 30 mei, 4 juli, 5 september, 17 oktober, 14 november en 12 december.

 

Contact: examencommissie@ggzvs.nl

Bijlagen 

Bijlagen bij het onderwijs- en examenprogramma

DOWNLOAD