Regels & registratie

Niet iedereen mag zich verpleegkundig specialist noemen. De titel is beschermd en er zijn duidelijke regels om het beroep te mogen uitvoeren.

De beroepstitel verpleegkundig specialist ggz is een wettelijk erkende en beschermde titel. De titel is voorbehouden aan verpleegkundigen die een Master Advanced Nursing Practice (MANP) hebben voltooid en ingeschreven staan in het Verpleegkundig Specialisten Register. Om na het afronden van de MANP-opleiding geregistreerd te worden als verpleegkundig specialist, is het noodzakelijk dat een verpleegkundig specialist in opleiding gedurende de gehele opleiding in het opleidingsregister van de RSV ingeschreven heeft gestaan. De registratie van een verpleegkundig specialist in het Verpleegkundig Specialisten Register wordt publiekelijk vermeld in het BIG-register. Hierdoor is het voor iedereen mogelijk om na te gaan of iemand bevoegd is om de titel te voeren. Misbruik van de beschermde titel is strafbaar.

Wet BIG

Vanaf juni 2009 is de titel verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg erkend op grond van artikel 14 van de Wet BIG. Daarmee is het één van de drie wettelijke erkende specialismen in de ggz. De wet BIG bewaakt de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en beschermt patiënten tegen onzorgvuldig of ondeskundig handelen van de zorgverleners. De andere specialismen in de geestelijke gezondheidszorg zijn de psychiater en de klinisch psycholoog – beroepen waar de verpleegkundig specialist ggz nauw mee samenwerkt.

 

Regels en uitvoering

Conform artikel 14 en 15 van de Wet BIG is er een Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) en een College Specialismen Verpleegkunde (CSV) ingesteld. Het CSV stelt de regels rond de opleiding, registratie en herregistratie vast. De regels zijn terug te vinden in het Algemeen Besluit. De RSV is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regels en houdt zich bezig met de erkenning van opleidingen en de (her) registratie van verpleegkundig specialisten.

Algemeen besluit 

Regelgeving rondom het specialisme

Download

Een verpleegkundig specialist ggz mag voorbehouden handelingen verrichten die de wet aan het specialisme heeft verbonden. De voorbehouden handelingen staan per specialisme vermeld in de wettelijke Regeling zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialisten. Voorbehouden handelingen die door de verpleegkundig specialist GGZ zelfstandig uitgevoerd mogen worden zijn het geven van een injectie, uitvoeren van puncties en het voorschrijven van geneesmiddelen op recept (UR-geneesmiddelen). Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over voorbehouden medische handelingen. Op de website van het Verpleegkundig Specialisten Register vind je een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden over beroepen en wetgeving. De gemeenschappelijke competenties van de verpleegkundig specialist als zelfstandig behandelaar zijn vastgelegd in het Algemeen Besluit van het CSV, dat met instemming van de minister van VWS is vastgesteld. De specifieke competenties van de verpleegkundig specialist GGZ zijn vastgelegd in het Specifiek Besluit ‘verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg’ van het CSV. Je vindt deze besluiten op de website van V&VN.

 

Registratie

De eerste registratie als verpleegkundig specialist vindt plaats op grond van het behaalde MANP-getuigschrift. Om geregistreerd te blijven, moet je elke vijf jaar herregistratie aanvragen bij de RSV.

Specifiek besluit 

Aanvullende eisen en regels voor de vs ggz

Download

Meer informatie