Krijg ik ook leertherapie als ik zelf al in therapie ben geweest?

Alle studenten krijgen vanaf het tweede jaar leertherapie, ook als zij zelf in therapie zijn geweest. Het verschil tussen leertherapie en curatieve therapie is dat er bij een leertherapie geen sprake is van een onderliggend probleem of lijden. We vinden het belangrijk dat studenten zichzelf goed leren kennen. Het idee is dat studenten inzicht ontwikkelen in het verschil tussen ‘objectieve waarnemingen’ en de wijze waarop mensen, en dus ook zij als hulpverlener, deze waarnemingen inkleuren aan de hand van eigen ervaringen. Wanneer studenten de eigen ‘inkleuring’ met succes herkennen, beperken of relativeren zullen zij beter als verpleegkundig behandelaar kunnen werken.

Krijg ik na het volgen van de tweejarige opleiding tot verpleegkundig specialist ggz een andere titel?

Er zijn in Nederland tien opleidingscentra die de opleiding tot verpleegkundig specialist ggz aanbieden. De opleidingen verschillen van elkaar qua duur (GGZ-VS is de enige opleiding die drie jaar duurt), inhoud en visie op het vak. Wel krijg je overal dezelfde onderwijsgraad en beroepstitel.

Wat is het niveau van de opleiding?

GGZ-VS is een door de minister van Onderwijs en Wetenschappen aangewezen als opleidingsinstelling voor hoger beroepsonderwijs. Net als alle andere hogescholen in Nederland zijn wij een University of Applied Science die aan het einde van de opleiding de internationaal erkende academische graad Master of Science (MSc) mag toekennen. Naast je mastertitel mag je na het afronden van de opleiding de wettelijk beschermde titel van verpleegkundig specialist ggz voeren, na inschrijving in het daartoe krachtens artikel 14 van de Wet BIG ingestelde beroepenregister van het Register voor Verpleegkundige Specialisten (RSV).

Kan ik vrijstelling aanvragen?

Als je kunt aantonen dat je een competentie beheerst, kun je bij de examencommissie een aanvraag doen voor vrijstelling op basis van eerder verworven competenties. De examencommissie besluit of je vrijstelling krijgt.

 

Kan ik de opleiding ook vanuit mijn huidige baan volgen?

Om te kunnen leren, moet je uit je comfortzone stappen. Daarom is het niet mogelijk om vanuit je huidige baan de opleiding te gaan volgen – zelfs niet als je bij een van de aangesloten ggz-instellingen werkt. In een bekende wereld ben je geneigd in een bekende rol te stappen, met het behoud van je positie en relaties, en het doel van de opleiding is nu juist dat je een nieuwe rol gaat ontwikkelen; die van zelfstandig bevoegd behandelaar. Natuurlijk kun je na afloop van de opleiding terugkeren naar de afdeling waar je het zo naar je zin had. Ze moeten je even  loslaten, maar daar krijgen ze wel een expert voor terug.

Kan ik zelf een praktijkinstelling en een begeleider kiezen?

Nee, je kunt niet zelf een praktijkinstelling of een begeleider kiezen. We werken uitsluitend samen met ggz-instellingen die zich hebben aangesloten bij de opleiding. Deze organisaties zijn bekend met de routine van het opleiden van verpleegkundig specialisten ggz en hebben bekwame opleiders in dienst die in staat zijn om je te begeleiden en te examineren. We staan wel open voor nieuwe samenwerkingen met ggz-instellingen en het is ook mogelijk dat instellingen onderling samenwerkingsverbanden aangaan.

Hoe vaak en wanneer zijn de opleidingsdagen?

Studenten komen maximaal 40 dagen per studiejaar voor het cursorisch deel van de opleiding naar het opleidingscentrum in Utrecht. De opleidingsdagen worden evenwichtig gespreid over het kalenderjaar. Er wordt rekening gehouden met de schoolvakanties (Midden-Nederland). Een opleidingsdag begint om 9.30 uur en duurt tot 16.30 uur. De opleidingsdagen vinden het eerste jaar plaats op maandag of dinsdag, het tweede en derde jaar op woensdag, donderdag en vrijdag.

Waarom duurt de opleiding drie jaar?

GGZ-VS is de enige opleiding tot verpleegkundig specialist ggz die drie jaar duurt. De vorming tot volwaardig zelfstandig bevoegd behandelaar waarin je verantwoordelijk, aansprakelijk en beslissingsbevoegd bent, vraagt om rijping en een nieuwe mindset. Daarnaast worden alle aandachtsgebieden en behandelcontexten in de ggz behandeld en uitgediept, zowel in theorie als in de praktijk. Studenten doen op drie verschillende werkplekken ervaring op en hebben alle mogelijkheid om zich persoonlijk te ontwikkelen, onder andere door supervisie en leertherapie.

Hoeveel opleidingsplekken zijn er?

Het aantal opleidingsplaatsen varieert per jaar. De afgelopen jaren was er plaats voor ongeveer 115 studenten per jaar. Het aantal opleidingsplaatsen wordt jaarlijks vastgesteld door het ministerie van VWS die zich hierbij laten adviseren door het Capaciteitsorgaan. Het Capaciteitsorgaan onderzoekt de te verwachten zorgbehoefte in Nederland en de daarmee samenhangende behoefte aan beroepsbeoefenaren. Elk jaar is er bij de praktijkinstellingen waarmee we werken een beperkt aantal opleidingsplekken beschikbaar. De verdeling van het aantal opleidingsplaatsen verloopt via vaste protocollen door TOP Opleidingsplaatsen. GGZ-VS heeft geen invloed op deze verdeling.

Wat kost de opleiding?

De praktijkinstelling betaalt de opleidingskosten. Zij ontvangen hiervoor een beschikbaarheidsbijdrage voor medische vervolgopleidingen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Een verpleegkundig specialist ggz in opleiding ontvangt een salaris conform de cao ggz.