Wat is de volgende carrièrestap na het behalen van de beroepstitel vs ggz?

Dat mag je zelf bepalen. De wereld staat voor je open. We hebben verschillende voorbeelden van praktijkvoering van verpleegkundig specialisten ggz op deze site staan. Volg je passie. Dat is het leukst en staat garant voor succes. Voor jou, je patiënten, je collega’s, de zorginstelling waar je werkt, de beroepsontwikkeling in Nederland en in de rest van de wereld! Deel je ervaringen en bevindingen: schrijf het op en publiceer het.

Hoe werk ik aan deskundigheidsbevordering?

Na de opleiding wil je natuurlijk als verpleegkundig specialist ggz graag bekwaam en deskundig blijven. En daar moet je zelf wat voor doen. En om na vijf jaar nog steeds als vs-ggz te mogen werken, zal je moeten aantonen dat je deskundigheid nog steeds up-to-date is. De minimale eisen (mag altijd meer natuurlijk) zijn door de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) vastgelegd. Het komt erop neer dat je gedurende de registratieperiode van vijf jaar minimaal twee dagen per week als verpleegkundig specialist ggz gewerkt moet hebben. Daarnaast moet je onderbouwen dat je minimaal tweehonderd uur aan deskundigheidsbevordering hebt besteed; verdeeld in bij- nascholing (100 uur), intercollegiale toetsing (40 uur) en overige activiteiten (60 uur). Je legt je werkervaring en deskundigheidsbevordering vast in een digitaal portfolio dat je hebt ontvangen bij je registratie als verpleegkundig specialist ggz.

Wanneer moet ik mij herregisteren en hoe werkt dat?

Vanaf een halfjaar voor het verstrijken van de registratieperiode is het mogelijk om herregistratie aan te vragen. Je ontvangt vanaf dat moment automatisch een herinnering van het Verpleegkundig Specialisten Register. De herregistratie moet uiterlijk op de dag dat de registratieperiode verstrijkt zijn ingediend. Meer informatie vind je op de website van het Verpleegkundig Specialisten Register: vsregister.venvn.nl

Wat houdt het begrip regiebehandelaar in?

Een regiebehandelaar is een centraal aanspreekpunt dat alle onderdelen van de behandeling en de begeleiding van een patiënt organiseert en op elkaar afstemt. Alle zorgverleners die bij de behandeling van een patiënt zijn betrokken, kunnen regiebehandelaar worden, mits zij academisch zijn geschoold, relevante werkervaring hebben, BIG geregistreerd zijn en deelnemen aan intercollegiale toetsing. De situatie, de voorkeur van de cliënt en de hulpvraag bepalen wie het aanspreekpunt is in de behandeling. Bij complexe medische stoornissen is dat de psychiater, bij dementie een klinisch geriater of een specialist ouderengeneeskunde, bij gedragstherapeutische behandeling een gezondheidszorgpsycholoog. Als de voornaamste hulpvraag samenhangt met de gevolgen van de ziekte, is de verpleegkundig specialist ggz de geëigende behandelaar.

Wat is het verschil tussen het werk van een psychiater, een klinisch psycholoog en een verpleegkundig specialist ggz?

De psychiater, de klinisch psycholoog en de verpleegkundig specialist ggz zijn de drie specialisten in de ggz. Welke specialist wordt ingezet als regiebehandelaar hangt af van de hulpvraag. De psychiater richt zich primair op de behandeling van de ziekte en reductie van symptomen. De psycholoog heeft als doel gedragsverandering en cognitieve herstructurering. De verpleegkundig specialist ggz gaat uit van het functioneren van de cliënt: het leren omgaan met de beperkingen of de stoornis en bevorderen van zelfmanagement, met als doel het verbeteren of handhaven van de best mogelijke kwaliteit van leven. De samenwerking tussen een psychiater en klinisch psycholoog en de vs ggz is complementair waarbij consultatie van de andere discipline kan worden gevraagd.

 

Kan ik na de opleiding meteen aan de slag als specialist?

Bijna. Om als verpleegkundig specialist ggz aan de slag te gaan, moet je zijn ingeschreven in het register van verpleegkundig specialisten ggz. Pas als je hierin staat ben je bevoegd om de titel te voeren en het beroep uit te oefenen. De registratiehandeling is na het behalen van de opleiding GGZ-VS administratief van aard, maar onmisbaar. Niet vergeten dus!

Wat houdt het verpleegkundig specialisme ggz in?

Als verpleegkundige sta je geregistreerd in het BIG-register (artikel 3). Een verpleegkundig specialist ggz is een specialisatie van het generieke beroep verpleegkundige, namelijk de geestelijke gezondheidszorg. Als specialist kan je meer en mag je meer.

 

De verpleegkundig specialist ggz is een zelfstandig behandelaar met een zelfstandige bevoegdheid. De behandeling richt zich primair op de gevolgen van de psychiatrische stoornis in het persoonlijk functioneren binnen hoogcomplexe zorgsituaties. Naast medisch-psychiatrische behandelvormen, zoals het voorschrijven van geneesmiddelen, maakt de verpleegkundig specialist ggz in de behandeling gebruik van gedragstherapeutische, groepsdynamische en systemische interventies om de stemmingen, gedragingen en cognities van de patiënt en zijn systeem te beïnvloeden. De resultaten van de behandeling zijn vooral gericht op het dagelijks functioneren, verbeteren van de kwaliteit van leven, herstel en preventie. De verpleegkundig specialist ggz streeft altijd naar de optimale autonomie van de patiënt. Hiervoor maakt zij gebruik van de mogelijkheden die de omgeving en de technologie bieden.

 

Wat is psychiatrische verpleegkunde?

Psychiatrische verpleging is een verbijzondering van het deskundigheidsgebied van de verpleegkundige, gericht op patiënten met psychische problemen of aandoeningen. Het beroepsdeelprofiel GGZ-verpleegkundige, AVVV/NVPV (2004) zegt hierover:

‘De ggz-verpleegkundige is bekwaam om potentiële en actuele ggz-zorgbehoeftes op complexiteit en urgentie te kunnen inschatten en de aard en omvang van de zorg die nodig is te kunnen organiseren en uitvoeren. Hij biedt zorgvragers in uiteenlopende woon- en leefomgevingen, en met unieke gezondheid- en bestaanssituaties, ondersteuning en begeleiding bij de gevolgen van hun psychiatrische ziekte en de voorkomende beperkingen en mogelijkheden die daarvan het gevolg zijn.’ Een nadere uitwerking is te vinden in het ggz verpleegkundige (hbo) beroepscompetentieprofiel van GGZ Nederland